Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczony sprzęt pływający i plażowy w postaci Rowerów Wodnych, Kajaków, Desek SUP, Skutera wodnego czy leżaków drewnianych, parasoli powinien być wykorzystywany przez Wynajmującego zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

2. Korzystanie ze sprzętu jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w wypożyczalni i na stronie www.przystan-leniowka.pl

3. W celu wypożyczenia sprzętu, należy okazać dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty/ paszport/ prawo jazdy/ karta pobytu/ polski dokument tożsamości cudzoziemca)

4. W przypadku gdy okazany dokument tożsamości będzie budził wątpliwości co do jego wiarygodności, osoba wydająca sprzęt ma prawo odmówić jego wypożyczenia.

5. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi, pod warunkiem oddania sprzętu w takim samym stanie w jakim został on wypożyczony.

7. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających oraz osobom niepełnoletnim sprzęt nie będzie wypożyczany. 8. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.

9. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z pełną akceptacją brzmienia niniejszego regulaminu przez wszystkie osoby.

10. Wypożyczenie sprzętu jest poprzedzone własnoręcznym podpisem pod warunkami niniejszego regulaminu przez osobę wypożyczającą.

11. Wypożyczający jest zobowiązany do pobrania i używania zgodnie z przeznaczeniem obowiązkowego wyposażenia jednostki pływającej w szczególności kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej.

12. Ilość sprzętu asekuracyjnego tj. kamizelki wydawana jest zgodnie z ilością osób przebywających na pokładzie w stosunku 1:1 tj. jedna kamizelka na jedną osobę.

13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z kamizelki ratunkowej/ asekuracyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, przez cały czas od momentu wejścia na pokład aż do czasu opuszczenia jednostki pływającej i zakończenia wynajmu.

14. Ze względu na istniejące ryzyko uszkodzenia pokładu, zabrania się wejścia na pokład w twardym obuwiu.

15. Wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt a także za zdrowie i życie własne i innych osób z niego korzystających.

16. Na pokładzie sprzętu wodnego może znajdować się jednocześnie tyle osób dla ilu ten sprzęt został wypożyczony i nie więcej niż dopuszczalna ilość miejsc określona przez producenta urządzenia.

17. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu pod względem ilościowym i jakościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt.

18. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego dalsze wypożyczenie.

19. Za każde zniszczenia sprzętu, wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia 100% kosztów naprawy.

20. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej, na dzień ujawnienia tego zdarzenia, bez względu na stopień jego zamortyzowania.

21. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.

22. Zwrot sprzętu odbywa się w tym samym miejscu, z którego został on wypożyczony.

23. Zabrania się samodzielnego odcumowywania sprzętu, pozostawiania go poza miejscem do tego przeznaczonym, przybijania do brzegu w miejscu innym niż teren wypożyczalni- Przystań Leniówka.

24. Zachowanie na wodzie:

– Zabrania się pływania w bliższej odległości niż 4m od nabrzeży.
– Podczas przepływania pod mostami należy płynąć wyłącznie pod środkowym przęsłem w bezpiecznej odległości od filarów podtrzymujących most.
– Na szlakach wodnych obowiązuje ruch prawostronny.
– Rowery wodne oraz kajaki ustępują zawsze pierwszeństwa jednostkom od nich większym.
– Na pokład nie zabiera się przedmiotów o znacznych gabarytach mogących utrudnić żeglugę,
– Zabrania się wędkowania z pokładu,
– Zabrania się skakania do wody,
– Zabrania się spożywania alkoholu
– Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody,
– Wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych,
– Zabrania się wysadzania i zabierania pasażerów poza terenem cumowania sprzętu pływającego – pomost/ brzeg wynajmującego.
– Zabronione jest użyczanie urządzeń osobom trzecim.
– Użytkownik urządzeń jest zobowiązany do obserwacji warunków pogodowych i w razie konieczności podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
– W razie jakichkolwiek problemów, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z obsługą, dzwoniąc pod nr:535 278 888 25.

Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.

26. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wypożyczalni, oraz służb do tego uprawnionych w szczególności WOPR, Straży Pożarnej oraz Policji.

27. Osoby nieletnie mogą przebywają na terenie przystani i przynależnych do niej jednostek pływających tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

28. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania warunków regulaminu.

29. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

30. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

31. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

32. Administrator obiektu nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów użytkowanych przez odwiedzających, takich jak telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, kolczyki etc. w trakcie korzystania z atrakcji.