Regulamin rezerwacji

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług wypożyczalni oraz formularza rezerwacji on-line, prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym dokonywania rezerwacji on-line.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient – osoba korzystająca z witryny, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach rezerwacji (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności platformy, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień)

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

f) Witryna, platforma rezerwacyjna lub formularz rezerwacyjny – formularz rezerwacyjny działający pod adresem: www.przystan-leniowka.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

g) Sprzedawca – Damian Matuszyk Rental z siedzibą w Ponikiew 39E 34-100 Wadowice posiadający nr NIP: 551-258-00-78, REGON: 386491450 (dalej jako: „Sprzedawca”)., Tel: 535 278 888 mail: kontakt@przystan-leniowka.pl

h) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

i) Towary – towary dostępne za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej.

j) Usługi – Usługi ( usługa wypożyczenia sprzętu na określony czas) dostępne za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej.

3. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny na naszej stronie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

4. Właściciel strony wraz z platformą rezerwacyjną prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.przystan-leniowka.pl

5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie przez Klienta, odtworzenie i utrwalanie jego treści.

 

§2 Rejestracja konta

 

1. W celu dokonania rezerwacji sprzętu, nie ma konieczności zakładania konta na naszej platformie.

 

§3 Składanie zamówień

 

1. Klient może za pośrednictwem strony dokonywać zakupu towarów/ usług. W tym celu Klient powinien dodać poszczególne Towary/ usługi do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów/usług, Klient powinien:

a) Wypełnić formularz w postaci wpisania Imienia, Nazwiska, adresu e-mail oraz podania numeru telefonu w celach realizacji zamówienia oraz wybrać sposób płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów/usług(obejmującą też podatek VAT oraz koszty dokonania płatności – jeśli występują).
b) potwierdzić dane zgromadzone w formularzu oraz zaakceptować treść Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie”.
c) kliknąć „zapłać”.

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów/usług umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach.

4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).

5. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru/ usługi między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej.

6. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

 

§4 Przystąpienie do newslettera

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Zgoda następuje poprzez wprowadzenie adresu e-mail Klienta oraz zatwierdzenie Regulaminu strony internetowej i Polityki prywatności strony.

 

§5 Zapłata

 

1.Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

  • Płatności na naszej stronie dokonywane są za pośrednictwem PRZELEWY24.pl

2. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru/usługi przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Strony.

4. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru/usługi, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i dostarcza dokument w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w formuarzu zamówienia. .

 

§6 Reklamacje / Konsumenckie prawo odstąpienia

 

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy rezerwacyjnej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia nabycia usługi najmu.

2. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

3. Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na gotowym formularzu pobranym z Internetu lub napisane we własnym zakresie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy rezerwacyjnej przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym  paragrafie:

1)Klient powinien wysłać maila na adres: rezerwacje@przystan-leniowka.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta.
2) W przypadku niemożliwości odbycia rezerwacji w zarezerwowanym terminie, ze względu na warunki pogodowe lub inne przeciwności nie spowodowane z winy Sprzedawcy, Sprzedawca usługi zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni od dnia niewykonania usługi najmu.
3) Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres mailowy: rezerwacje@przystan-leniowka,pl rozpatrywane są w terminie 3 dni oraz ewentualny zwrot pieniędzy Sprzedawca dokonuje w terminie kolejnych 3 dni. Cała procedura reklamacyjna trwa zatem do 6 dni roboczych.

 

§7 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

1. Regulacje i postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Towary/usługi. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wszelkie spory między Sklepem, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§8 Dane osobowe

 

1. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza do wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony.

6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

 

§9 Zmiany regulaminu

 

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
  • Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów/usług) jest prawo polskie.

2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).